Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Bossa Stopa™

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Bossa Stopa™ s.c. z siedzibą w Latchorzewie, NIP: 5242749997, adres email: sklep@bossastopa.pl, tel. (+48) 887 41 45 43, NIP 524-274-99-97, REGON 146036849, zwany dalej Sprzedawcą.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z sprzedażą prowadzoną w Sklepie jest Sprzedawca.

 

§2

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklepu zostały przyjęte następujące definicje:


1. Wariant produktu – grupa cech uszczegóławiających opis danego produktu, jak np.: kolor, rozmiar, technologia itp., pozwalająca na sprzedaż danego produktu w kilku odmianach.

2. Kategoria produktów (zwane także inaczej działem produktowym lub grupą produktową) – możliwe podziały do zastosowania wobec ogółu Produktów dostępnych w Sklepie, a w tym w szczególności podział Produktów według następujących kategorii:


a) Kategoria Produktu – np. akcesoria, buty, skarpety;
b) Marka Produktu - np. Vibram, Vibram FiveFingers, Injinji;
c) Rodzaj Produktu – np. męski, damski, dziecięcy, unisex;
d) Charakter Produktu – np. Casual, Lifestyle, Outdoor, Sport;
e) Kategoria sportu do którego Produkt jest rekomendowany – np. biegi, siłownia itd.;
f) Sezon którego dotyczy Produkt – wiosna, lato, jesień, zima;

3. Produkt (zwany także zapasem, towarem, artykułem lub indeksem) – jedna sztuka towaru stanowiąca podstawową jednostkę towarową w Sklepie, charakteryzowana przez grupę ściśle określonych cech danego produktu, stanowiących o wariancie produktu. Każdy Produkt ma przypisany swój Kod Produktu.

4. Kod Produktu - jest to sposób oznaczenia Produktu za pomocą symbolu lub ciągu znaków.

5. Klient – osoba, korzystająca ze Sklepu na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która została poprawnie zarejestrowana w Sklepie poprzez przypisanie unikalnego Loginu wraz z unikalnym Hasłem.

6. Konto Klienta – konto Klienta, który został poprawnie zarejestrowany w Sklepie. Klient loguje się do swojego konta za pomocą własnego Loginu i Hasła.

7. Login – unikalny dla każdego Klienta ciąg znaków identyfikujący danego Klienta spośród pozostałych Klientów.

8. Hasło - ciąg znaków niezbędny do uwierzytelnienia, czyli jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta korzystającego ze Sklepu. Dla bezpieczeństwa klienta hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej z jednej cyfry.

9. Kurier – profesjonalny przewoźnik, z wykorzystaniem usług którego zakupione Produkty będą dostarczane do Klienta.

10. Regulamin - niniejszy Regulamin Zakupów sklepu internetowego Bossa Stopa™.

11. Sklep - platforma e-commerce, za pomocą której Sprzedawca, na warunkach określonych Regulaminem Sklepu, oferuje swoje Produkty do sprzedaży za pośrednictwem globalnej sieci Internet.

12. Sprzedawca – Bossa Stopa™ s.c.

 

§3

Ochrona prywatności

1. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo.

2. Zakup zamówionych Produktów w Sklepie przez Klienta jest możliwy po podaniu w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych osobowych Klienta oraz po dobrowolnym potwierdzeniu przez Klienta (poprzez wybranie właściwego znacznika w polu typu checkbox) zgody na ich przetwarzanie oraz umieszczenie w zbiorze danych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do dokonania i obsługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.)

3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

5. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych są określone na stronie: » "Polityka prywatności".

 

§4

Zarejestrowanie/usunięcie konta klienta

1. Rejestracji można dokonać ze strony głównej Sklepu wybierając opcję "zarejestruj się" oraz wypełniając formularz rejestracyjny.

2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem Loginu oraz Hasła, chyba że informacje o Loginie lub Haśle zostały ujawnione osobie trzeciej nie z winy Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć Login oraz Hasło przed ujawnieniem. Klient zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć Login oraz Hasło przed ujawnieniem.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Klienta swojego Loginu lub Hasła osobom trzecim. W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub usunięcia konta e-mail podanego przez Klienta przy okazji Rejestracji, Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są obiektywnie niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z §3 Regulaminu.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji zamówienia są zgodne z prawdą, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Klient w formularzu rejestracyjnym podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mail o przyczynach anulowania zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

7. W celu usunięcia konta, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

§5

Składanie oraz realizacja zamówienia

1. Zamówienia mogą składać wyłącznie Klienci Sklepu, którzy dokonali skutecznej rejestracji zgodnie z §4 Regulaminu.

2. Z usług Sklepu Sprzedawcy mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie według stanu na dzień złożenia zamówienia Produktu.

3. Złożenie w Sklepie zamówienia zakupu Produktów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Poprzez złożenie zamówienia rozumie się wykonanie przez Klienta wszystkich poniższych czynności:

a) wybór oraz wprowadzenie Produktu/ów do koszyka;
b) zalogowanie się na uprzednio zarejestrowane konto Klienta lub dokonanie rejestracji zgodnie z §4 Regulaminu;
c) podanie zgodnych z prawdą danych osobowych wymaganych w formularzu, o ile nie zostały one podane przy rejestracji;
d) potwierdzenie (poprzez wybranie znacznika w polu typu check-box) zgody na przetwarzanie danych osobowych wpisanych w formularzu zgodnie z § 3 Regulaminu.

5. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone zamówienia. Przez prawidłowo złożone zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do formularza zamówienia oraz wykonanie czynności opisanych w §5. pkt 4 Regulaminu. Dane te umożliwią: realizację oraz dostarczenie zamówienia, a także w razie potrzeby wystawienie faktury VAT.

6. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:

a) podania przez Klienta w czasie rejestracji nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;
b) braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e-mail w okresie realizacji zamówienia;
c) nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta;
d) obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku z złożeniem i realizacją zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu (hakerstwo), wykorzystywanie platformy cyfrowej Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego Loginu lub Hasła lub podszywanie się pod inną osobę.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Jeżeli Sprzedawca nie może całkowicie zrealizować zamówienia z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, o ile została już uiszczona.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień złożonych przez Klientów niezgodnie z § 5 pkt. 5 Regulaminu, w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Sprzedawca będzie czynił starania, aby przed anulowaniem zamówienia skontaktować się z Klientem celem jego potwierdzenia.

10. Sprzedawca zastrzega, iż ze względów organizacyjnych przy zamówieniach Klienta o sumarycznej wartości Produktów przekraczającej 1500 zł PLN, może wymagać dodatkowej formy potwierdzenia zamówienia, a w szczególności potwierdzenia pisemnego lub potwierdzenia telefonicznego. Wskazana forma potwierdzenia pozwala Sprzedawcy uzgodnić z Klientem dogodne dla obu stron logistyczne warunki realizacji i dostawy zamówienia.

  

§6

Ceny

1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Przy czym zastrzegamy, że cena nie może być podstawą do zawarcia umowy, jeśli jakikolwiek produkt ma cenę mniejszą niż 1zł - ponieważ taka sytuacja może wystąpić wyłącznie na skutek błędu systemu informatycznego obsługującego sklep.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, wycofania określonych Produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.

 

§7

Formy płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone na stronie: » "Formy płatności".

2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§8

Formy i koszt dostawy

1. Realizacja dostawy Produktu do Klienta nastąpi z wykorzystaniem profesjonalnej usługi kurierskiej świadczonej przez Kuriera lub - o ile takiego wyboru dokona Klient - Produkt zostanie udostępniony do odbioru przez Klienta na wyznaczonym handlowym stoisku firmowym.

2. Koszt dostawy określa strona: » "Formy i koszt dostawy" na stronie internetowej Sklepu.

3. W przypadku wybrania przez Klienta płatności elektronicznej, przesyłka z Produktami zostanie nadana bezzwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą odpowiadającą cenie zamówionych Produktów.

4. W momencie dokonywania dostawy zamówionych Produktów Klient jest zobowiązany w obecności Kuriera do sprawdzenia przesyłki co do kompletności oraz zgodności z zamówieniem, a także co do obecności widocznych uszkodzeń mechanicznych dostarczanych Produktów. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady naruszenia lub uszkodzenia albo gdy plomby (taśmy) są zerwane, Klient winien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności Kuriera sporządzić protokół oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą, w celu wyjaśnienia sprawy oraz ustalenia sposobu dalszego postępowania.

5. W przypadku nie zastania Klienta pod wskazanym przez niego adresem doręczenia zamówienia, Kurier podejmie maksymalnie dwie kolejne próby dostarczenia przesyłki z zamówieniem.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

7. Przesyłki nadawane są niezwłocznie, zwykle w ciągu od 24h do 5 dni roboczych od momentu, kiedy Sprzedawca otrzymał za nie zapłatę (w formie elektronicznej), a także w przypadku przesyłek pobraniowych. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu doręczenia przesyłki o niezbędny okres, spowodowany ograniczoną dostępnością towaru. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: » "Czas realizacji zamówienia".

  

§9

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, wraz ze złożeniem stosownego pisemnego oświadczenia Sprzedawcy, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktów bez podawania przyczyn w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki z Produktem zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) (dalej jako: „Ustawa”). W razie odstąpienia Klienta od zawartej umowy sprzedaży, Klient oraz Sprzedawca są zobowiązani do zwrotu sobie nawzajem tego co wzajemnie świadczyli niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest więc skuteczne, jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedawcy kompletnej przesyłki z Produktem lub Produktami w oryginalnym opakowaniu i w stanie niezmienionym nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

4. Przesyłki z Produktem należy zwrócić na adres: Sklep autoryzowany Bossa Stopa™, ul. Chocimska 11, 00-791 Warszawa, z dopiskiem „zwrot”. Do zwracanej przesyłki należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, którego wzór można pobrać tutaj (»» pobierz: "Formularz zwrotu")

5. Klient powinien wypełnić, własnoręcznie podpisać oraz wysłać do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu do umowy sprzedaży wraz ze zwracanym Produktem i dowodem zakupu (paragon lub faktura).

6. Koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy, o którym mowa w § 9 pkt. 1 pokrywa Klient. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem. Koszt odesłania Produktu nie podlega zwrotowi.

7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrot Produktu będzie przyjęty, a w ciągu 14 dni Klient otrzyma zwrot ceny zapłaconej za zamówiony Produkt w formie podanej przez Klienta w formularzu zwrotu (z zastrzeżeniem, że jeśli płatność wykonana została kartą, zwrot również wykonany będzie na kartę). Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu zapłaconych kosztów przesyłki, o których mowa w § 9 pkt. 6. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Jeżeli Klient nie zwróci Sprzedawcy Produktu będącego przedmiotem umowy sprzedaży, od której odstąpił, to w takiej sytuacji Sprzedawcy przysługuje prawo zatrzymania na mocy art. 496 Kodeksu cywilnego.

8. W przypadku braku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach określonych w Ustawie, Sprzedawca odmówi uznania zwrotu Produktu, a przesyłka zostanie ponownie odesłana do Klienta na nasz koszt.

9.  Klient odstępując od umowy może również dokonać wymiany zwracanego towaru na inny dowolny produkt z oferty sklepu. Wówczas Sprzedawca zwróci lub Klient dopłaci różnicę w cenie towaru na wskazany przez strony numer konta bankowego. W takim też przypadku Klient poniesie koszt usługi dostarczenia przesyłki z wymienionym towarem pod wskazany w "formularzu wymiany" adres.

  

§10

Niezgodność Produktu z Umową, postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1176 z późn. zm.).

2. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności Produktu z umową („Reklamacja”), w przypadku gdy Produkt jest niezgodny z umową w myśl ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. W takim przypadku Klient powinien odesłać Produkt na adres:  Bossa Stopa™, ul. Hubala Dobrzańskiego 42/44 m 32, 05-082 Latchorzew z dopiskiem "reklamacja”, wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym Formularzem Reklamacyjnym, którego wzór można pobrać tutaj (»» pobierz: "Formularz reklamacyjny"). Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Dział Reklamacji przesyłki z reklamowanym Produktem.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Nie stanowią podstaw Reklamacji różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem Produktów, a pomiędzy ich odwzorowaniem na ekranie monitora Klienta, jeżeli te różnice wynikają jedynie z ustawień lub parametrów monitora Klienta.

5. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Klientowi.

6. Klient traci uprawnienia do przywrócenie Produktu do stanu zgodnego z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

 

§11

Kontakt

1. Telefoniczna obsługa Klientów Sklepu internetowego jest realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach 11-17, pod numerem telefonu podanym na stronie: » "Kontakt".

2. Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, z którego wykonywane jest połączenie przez Klienta. Pytania można również kierować na adres sklep@bossastopa.pl lub przez formularz kontaktowy, dostępny przez stronę: » "Kontakt".

 

§12

Wymagania techniczne

1. Sprzedawca podejmuje działania, aby Sklep był obsługiwany przez wszystkie wiodące przeglądarki dostępne na rynku. Sklep jest obsługiwany prawidłowo między innymi przez przeglądarki to: IE 7.0 oraz wyższe wersje, Firefox 10 oraz wyższe wersje, Opera 11.0 oraz wyższe wersje.

2. W przypadku zablokowanego wyświetlania wyskakujących okien przeglądarki (pop-up lub fancy box) niektóre strony Sklepu mogą się nie wyświetlać.

3. W przypadku blokady przekierowań (redirect) niektóre dokumenty Sklepu internetowego mogą nie wyświetlać się poprawnie.

4. Strona Sklepu internetowego do poprawnego może wymagać działania włączonej obsługi Java Script.

5. Strona Sklepu internetowego do poprawnego działania wymaga plug-in flash v9.0 albo wyższe wersje.

 

§13

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§14

Regulamin i postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

4. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.

6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia oferowania sprzedaży Produktów w Sklepie celem przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych platformy elektronicznej, na której funkcjonuje Sklep. Powyższe nie wpływa na realizację zawartych umów sprzedaży Produktów.

7. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy od home.pl